Oversikt

Viaplay er en internettbasert tjeneste for levering av audiovisuelt innhold til registrerte enheter (“Tjenesten”). Via tjenesten kan du få tilgang til TV-serier, filmer, sportsbegivenheter og annet innhold ved hjelp av streaming eller nedlasting, enten som enkeltstående produkter (såkalt pay-per-view eller filmleie) eller som del av et abonnement på pakker med innhold. Hvilke Viaplay-pakker som til enhver tid finnes er angitt på Viaplay.no og Viaplay.com-nettstedene (“Nettstedet”).

Informasjon om oss

Tjenesten tilbys av Viasat AB (“Viaplay”, “Vi” eller “Oss”). Vi er registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556304-7041 og har adresse 112 78 Stockholm. Vi er en del av konsernet Modern Times Group MTG AB.

Bruksvilkår

Vilkårene i dette dokumentet gjelder for og er juridisk bindende for alle brukere av Tjenesten. Du må lese og godta disse vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene og påtar deg å overholde dem. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten.

Tilgang til og bruk av tjenesten

Du kan få tilgang til Tjenesten på følgende måter:

 1. Ved å betale et enkeltbeløp for å få tilgang til nærmere bestemt innhold enkeltvis («Engangsbetaling») enten som kjøp (Electronic Sell Through), leie i en 48-timers periode (filmleie)), tilgang til live sport innhold i 24 timer (Sport Day Pass) eller ved å kjøpe tilgang til en live sending fra et arrangement som f.eks. en fotball- eller boksekamp (pay per view);
 2. Ved å tegne et månedlig abonnement ved å velge én eller flere innholdspakker og betale en månedlig avgift i forkant (“Abonnementsbetaling”) helt til du melder deg ut. Hver måned du abonnerer på Tjenesten ved å betale abonnementsbetalingen henvises til som en “Abonnementsperiode”;
 3. Der dette er mulig, ved å abonnere i en bindende periode på en eller flere innholdspakker og foreta betaling på den måte som spesifiseres i det enkelte tilbudet, for eksempel gjennom forhåndsbetaling for den bindende perioden; eller
 4. Ved å kjøpe en annen tjeneste som tilbys av Viaplay, konsernselskaper av Viaplay eller tredjeparter og der tilgang til hele eller deler av Viaplays innholdstilbud inngår.

Kjøp av innhold (Electronic sell through) gir ubegrenset tilgang til strømming og avspilling av det kjøpte innhold så lenge innholdet er omfattet av avtaler mellom Viaplay og aktuelle rettighetshavere. Innholdet kan i tillegg lastes ned og spilles av offline gjennom Viaplays applikasjoner på enheter som støtter denne funksjonaliteten. Dersom Viaplay mister rettighetene til å tilby det kjøpte innholdet, eller dersom tilgangen til innholdet permanent opphører av andre årsaker (slik som tekniske årsaker), vil du motta en forholdsmessig kompensasjon i form av en verdikupong til bruk på Tjenesten.

For å kunne registrere en Viaplay-konto og bruke tjenesten må du:

a. ha fylt 18 år;
b. være bosatt i Norge (“territoriet”);
d. påse at personopplysningene i registreringen til enhver tid er riktige og fullstendige;
e. bare bruke Tjenesten i territoriet du bor i. Vi er ikke på noen måte ansvarlig for noen kostnader, krenkelser eller annet som måtte oppstå ved bruk eller forsøk på bruk fra utlandet;
f. bare bruke Tjenesten til personlig og privat bruk, og ikke til kommersielle eller offentlige formål;
g. selv sørge for at du har en egnet internettforbindelse;
h. kontrollere at enheter som er registrerte for bruk av Tjenesten står oppført på listen “Støttede plattformer” på Nettstedet; og
i. ikke bruke eller la andre bruke Tjenesten til ulovlige eller upassende formål.
j. oppgi et gyldig betalingsmiddel

Utstyr, systemer og tilkoblinger

Før du gjør en Engangsbetaling eller abonnerer på Tjenesten, må du kontrollere at du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger for å kunne bruke Tjenesten. Vi fastsetter “Minimum systemkrav og “Støttede plattformer” for Tjenesten. Informasjon om disse kan finnes på Nettstedet. Selv om du oppfyller systemkravene kan Vi ikke garantere at Tjenesten alltid vil fungere for deg.

Du kan registrere og bruke Tjenesten på maksimalt fire (4) enheter pluss en godkjent Viasat-mottaker. Du kan ikke bytte ut mer enn én registrert enhet med en annen i løpet av en 90-dagers periode. Vi tar ikke noe ansvar for selve enhetene eller deres ytelse eller fortsatte kompatibilitet med tjenesten.

Opptil to (2) registrerte enheter kan spille av innhold fra Tjenesten samtidig. Dersom du har kjøpt tilgang til et live arrangement som pay per view kan dette innholdet kun spilles av på én (1) registrert enhet av gangen.

Muligheten for å bruke tjenesten kan påvirkes av internettsvikt, andre nettverk, internettleverandører, elektroniske-, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller –svikter som Vi ikke har kontroll over. Du aksepterer at Vi ikke kan holdes ansvarlig for dette.

Brukernavn og passordsikkerhet

Når du registrerer deg, blir du bedt om å lage et brukernavn og et passord. Når du registrerer deg på Apple TV via iTunes trenger du bare lage et eget Viaplay-passord dersom du ønsker å bruke Tjenesten på andre registrerte enheter enn Apple TV. Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon, og du må aldri dele dem med andre. Vi kan når som helst be deg om å endre passordet ditt, men Vi skal varsle om dette i god tid. Du erkjenner at dette kan medføre midlertidig avbrudd i din tilgang til tjenesten.

Hvis du mistenker at brukernavnet og/eller passordet ditt brukes av andre, må du melde fra til Oss umiddelbart og endre passordet. Hvis Vi har grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt delt med andre eller på andre måter er misbrukt av en uautorisert person, kan Vi umiddelbart deaktivere eller stenge din tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt forbudt atferd.

Mindreårige

Tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige, og som også kan virke støtende på andre.

Hvis du vil begrense adgangen til innhold for mindreårige eller andre, kan du aktivere foreldrekontroll for kontoen under lenken ForeldrekontrollMin konto. Tjenesten er ikke beregnet på bruk av barn uten tilsyn av foreldre eller verge. Dersom foreldrekontrollen er aktivert må du derfor ikke gi barnet ditt tilgang til PIN-koden.

E-postadresse

Informasjon og meldinger fra Oss sendes til e-postadressen du oppga ved registrering. Det er viktig at du oppdaterer din kontoinformasjon umiddelbart dersom du endrer e-postadresse. Vi vil alltid behandle den sist oppgitte e-postadressen som korrekt kundeadresse.

Betalinger og restgjeld

Engangsbetalinger betales på kjøpstidspunktet, og trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel. Engangsbetalinger kan ikke faktureres via iTunes. Dersom du har tegnet abonnement via iTunes på din Apple TV må du derfor oppgi et annet betalingsmiddel, som for eksempel et bank- eller kredittkort, for å gjennomføre en Engangsbetaling.

Informasjon om tidligere kjøp finnes på Min Konto på nettstedet.

Abonnementsbetalinger betales forskuddsvis på slutten av hver foregående Abonnementsperiode, og trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel. Dersom du har tegnet abonnement via iTunes på din Apple TV blir Abonnementsbetalingen trukket fra betalingsmiddelet du har knyttet til din iTunes-konto.

Det er ditt ansvar å søre for at du kan betale Abonnementsbetalingen og/eller Engangsbetalingen (“Avgiftene”) når beløpet forfaller. Ved forsinket betaling kan Vi kreve forsinkelsesrenter samt avgifter og omkostninger ved eventuell betalingspåminnelse og inkasso i tråd med gjeldende lovgivning. Vi kan suspendere eller begrense din tilgang til Tjenesten dersom du ikke betaler Avgiftene innen forfallsdatoen. I tillegg kan Vi si opp abonnementet umiddelbart dersom betalingen er mer enn 10 dager forsinket. Hvis ikke tilstrekkelige midler er tilgjengelige til å dekke Avgiftene, har Viaplay rett til å innkreve gjelden på andre måter.

Priser og pakkeendringer

Når du kjøper en Tjeneste eller når abonnementet fornyes blir du belastet et beløp i tråd med gjeldende prisliste via betalingsmiddelet du har oppgitt. Gjeldende priser finnes på Nettstedet. Merk at prisene på Sport Day Pass kan endres fra dag til dag. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene i tråd med punktet «Prisendringer». Med unntak for dine rettigheter i angreperioden tilbakebetaler Vi ikke allerede betalte avgifter. Vi gir ikke refusjon eller lignende på grunn av din manglende bruk av Tjenesten.

Du kan fritt endre pakken din underveis i en Abonnementsperiode. For å endre pakken går du inn på «Min Konto». En oppgradering av abonnementet kan føre til høyere Abonnementsbetaling for gjeldende forskuddsbetalt periode. Den dagen du oppgraderer abonnementet, blir ny Abonnementsbetaling belastet kreditt- eller bankkortet ditt, og den tidligere Abonnementsbetalingen trekkes pro rata. Den nye Abonnementsbetalingen gjelder fra neste forfallsdato. Hvis du velger å nedgradere abonnementet til en pakke med lavere pris, gjelder både pris- og pakkeendringen fra neste forfallsdato.

Dersom du tegnet abonnementet ditt via iTunes på din Apple TV, må du endre pakken din i iTunes. Opp- eller nedgradering av ditt abonnement vil føre til endret Abonnementsbetaling. Pakkeendringen og den nye prisen trer i kraft fra starten av neste Abonnementsperiode, og den nye Abonnementsbetalingen vil bli trukket fra det betalingsmiddel du har oppgitt i iTunes første dag i påfølgende Abonnementsperiode. Om du har valgt å nedgradere til en pakke med lavere Abonnementsbetaling får du altså ikke tilbakebetalt noen avgift for inneværende abonnementsperiode.

Prisendringer

Viaplay skal varsle deg på e-post minst 30 dager i forveien om endringer av Abonnementsbetaling i løpet av en Abonnementsperiode. Vi kan likevel endre prisene på kortere varsel dersom Våre kostnader med Tjenesten øker på grunn av økte skatter eller avgifter, svingninger i valutakurser, endringer i avgifter til tredjeparter, beslutninger tatt av myndigheter eller endringer i lovgivning eller annen regulering og økningen i Abonnementsbetaling tilsvarer denne økningen.

Hvis du ikke godtar prisendringen kan du kansellere abonnementet fra den dagen endringen trer i kraft, forutsatt at Vi har fått melding om det minst 3 dager før endringen trer i kraft.

Det som er sagt om endring i priser over omfatter også innføring av nye priser og avgifter.

Gratis prøvetilbud

Vi kan i visse tilfeller tilby nye kunder tilgang til noen av Våre pakker uten kostnader i en nærmere bestemt periode (“Tilbudet”). Du kan ikke benytte Tilbudet dersom du eller andre medlemmer av husholdningen har benyttet Tilbudet eller andre lignende markedsføringstilbud fra Oss i løpet av de siste tolv (12) månedene.

Tilbudet gir deg tilgang til Tjenesten fra du har akseptert Tilbudet og bekreftet kontoopplysningene på Nettstedet. Dersom du har registrert deg for bruk av Tilbudet via iTunes på din Apple TV kan du bruke Tjenesten fra du har akseptert Tilbudet og bekreftet kontoopplysningene på din Apple TV.

Når Tilbudet utløper blir du betalende kunde, og belastes for den pakken du har valgt i tråd med gjeldende prisliste på Nettstedet. For å unngå dette må du aktivt si opp abonnementet i løpet av prøveperioden. Dersom du sier opp abonnementet i løpet av de første 14 dagene i en prøveperiode, anser vi det som bruk av din angrerett og din tilgang til Tjenesten kanselleres umiddelbart.

Gå til «Min Konto» på Nettstedet for å angre eller si opp Tilbudet.

Dersom du tegnet abonnementet ditt via iTunes på din Apple TV, blir du betalende kunde ved utløpet av Tilbudet, og belastes da for den pakken du har valgt i tråd med gjeldende prisliste på Nettstedet. Om du ikke ønsker å bli betalende kunde må du si opp Tilbudet i løpet av prøveperioden; Tilbudet vil da avsluttes etter siste dag av prøveperioden. Gå til «Min Konto» og følg lenken til iTunes for å angre eller si opp Tilbudet.

Når du har benyttet angreretten eller sagt opp Tilbudet kan ikke Tilbudet gjenopptas.

Tvister og klage

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Ved tvister med utløp i denne avtalen kan Du klage til Viaplay på support@viaplay.no. Viaplay treffer i utgangspunktet avgjørelse i klager senest en måned etter innsendelse. Dersom det ikke oppnås enighet om en minnelig løsning kan Du inngi klage til Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. Du kan også klage elektronisk på www.forbrukerradet.no.

Uavhengig av det foregående kan tvister alltid bringes inn for de alminnelige norske domstoler.

Endringer i tjensten

Viaplay kan gjøre endringer i innholdspakkene du abonnerer på. Vi vil gi deg melding om slike endringer via e-post eller gjennom offentliggjøring på Nettstedet. Endringene trer i kraft på det tidspunktet som er angitt i meldingen, men tidligst 30 dager etter at meldingen er sendt eller offentliggjort. Endringer som skyldes potensielle lovbrudd, myndighetsbeslutninger, lovendringer eller lignende situasjoner av force majeure-type kan likevel tre i kraft tidligere. Hvis endringen medfører en vesentlig ulempe for deg, kan du si opp de delene av avtalen som blir berørt forutsatt av Viaplay får meldingen om dette før endringen trer i kraft.

Vi jobber stadig med å forbedre Tjenestene. Endringer og oppdateringer av innholdet på Tjenesten (f.eks. fjerning eller tillegg av TV-serier, filmer eller sportsbegivenheter) og presentasjonen av Nettstedet regnes derfor ikke som endringer i denne sammenhengen.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når du abonnerer på en pakke, fornyes abonnementet ditt automatisk for en ny måned på slutten av Abonnementsperioden. Vi fortsetter å trekke den månedlige Abonnementsbetalingen via det avtalte betalingsmiddelet helt til du sier opp abonnementet.

Din oppsigelse

Dersom du ønsker å si opp abonnementet ditt, går du til oppsigelsessiden under Min konto. Oppsigelsen har virkning fra:

 • utløpet av inneværende abonnementsperiode eller den bindende avtaleperiode det eventuelt er inngått avtale om når du gir Viaplay en ordinær oppsigelse; eller
 • ved utløpet av den perioden som er angitt i punktene Endringer i tjenesten, Prisendringer eller Variasjoner, når du sier opp i kraft av disse punktene.

Viaplay refunderer ikke avgifter du allerede har betalt.

Punktet «Gratis prøvetilbud» inneholder særlige bestemmelser om oppsigelse innenfor en gratisperiode.

Gyldig abonnement på en eller flere av Viaplays innholdspakker er ikke en forutsetning for å beholde tilgang til innhold omfattet av dine Engangsbetalinger. Viaplay forbeholder seg likevel retten til å varsel om eventuelle endringer i dette.

Vår oppsigelse

Viaplay kan si opp eller suspendere din tilgang til Tjenesten når som helst. Hvis Vi sier opp avtalen vil vi enten tilby deg:

 • tilgang til Tjenesten for resten av gjeldende Abonnementsperiode men ingen fornyelse av abonnementet, eventuelt en forholdsmessig tilbakebetaling av sist betalte Abonnementsbetaling; eller
 • tilgang til de(n) individuelle Tjenesten(e) du allerede har kjøpt med en Engangsbetaling i resten av Tjenestens gyldighetsperiode.

Dersom oppsigelsen skyldes:

 • uautorisert eller mistenkt uautorisert bruk av Tjenesten
 • brudd på disse vilkårene og betingelsene
 • betalinger som er forfalt med over 10 dager

har Viaplay rett til å si opp Tjenesten umiddelbart. Eventuell utestående Abonnementsbetaling forfaller da umiddelbart til betaling.

Angrerett

Hvis du nettopp har bestilt Viaplay på Internett har du etter Angrerettloven rett til å angre kjøpet innen 14 dager og få full tilbakebetaling. Angrefristen på 14 dager begynner å løpe straks du har mottatt abonnementsbekreftelsen. Merk deg imidlertid at angreretten bortfaller hvis du logger deg på Viaplay og aktiverer én eller flere tjenester mens angrefristen på 14 dager løper. Ved kjøp av tilgang til innhold gjennom en Engangsbetaling samtykker du til at angreretten bortfaller mot at du får tilgang til det aktuelle innholdet umiddelbart ved gjennomføring av kjøpet.

Du kan bruke angreretten muntlig eller skriftlig. Husk at det er du som må dokumentere at du har angret før utløpet av fristen. Mer informasjon om angreretten og lovgivningen på området, og mulighet for videre rådgivning, kan finnes på www.forbrukerradet.no.

Send en e-post til Viaplays kundeservice på support@viaplay.no eller ring 69 50 81 51 (mandag-fredag 13:00-22:00, helg 12:00-19:00) for å benytte angreretten. For å benytte angreretten i tråd med punktet Gratis Prøvetilbud logger du i stedet inn på Mine sider.

Immaterielle rettigheter

Innhold på Tjenesten beskyttes av norske og internasjonale regler om immaterielle rettigheter, herunder åndsverklovens bestemmelser. Alle opphavsrettslige og andre immaterielle rettigheter i materiell eller innhold som inngår i Tjenesten tilhører eller lisensieres av Oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset lisens til å bruke slike rettigheter kun for personlig og privat bruk (og ikke for kommersielle formål), forutsatt at du ikke:

 • kopierer, offentliggjør, reproduserer, legger ut, kringkaster, distribuerer, overfører eller på annen måte tilgjengeliggjør innholdet på Tjenesten for allmennheten eller lar andre gjøre det;
 • laster ned, videresender eller deler noe innhold fra tjenesten, bruker innhold på en enhet som ikke er registrert av deg eller fremviser innholdet i Tjenesten mot vederlag; eller
 • omgår, fjerner, rekonstruerer, dekompilerer, demonterer, endrer eller på andre måter tukler med sikkerhet eller kryptering eller annen teknologi eller programvare som er del av Tjenesten.

Du får ikke noe eierskap eller rettigheter til Tjenesten ut over lisensen som er beskrevet over.

Brudd på disse bestemmelsene og krenkelse av immaterielle rettigheter skal alltid regnes som som vesentlige brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Viaplay rett til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Nettstedet, Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Viaplay retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Vårt ansvar

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Hverken Vi eller Våre tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, lisensgivere eller noen tredjeparter kan under noen omstendighet holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som måtte oppstå på grunn av bruk eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten eller noen tredjepartstjenester som er tilgjengelige fra Nettstedet eller Tjenesten.

Ingenting i disse vilkårene begrenser Vårt ansvar for dødsfall eller personskader som måtte oppstå ut fra Vår uaktsomhet, svindel eller andre tilfeller vi ikke lovlig kan utelukke eller begrense.

Skadesløshet

Du samtykker i å holde Oss, Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt alle Våre styremedlemmer, ledere, agenter, kontraktører, partnere og medarbeidere skadesløse og sakeløse fra og mot alt tap, ansvar, alle krav, kostnader og utgifter, herunder advokathonorarer, som måtte oppstå ut fra eller i forbindelse med dine brudd begått på disse vilkårene og betingelsene eller brudd på noen lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.

Retningslinjer for personvern

Vi behandler opplysninger om deg i henhold til våre Retningslinjer for personvern. Ved å bruke Nettstedet eller Tjenesten samtykker du i denne behandlingen.

Sosiale medier

Tjenesten kan gi deg mulighet til å gjøre profilen din offentlig tilgjengelig, å dele lenker med andre brukere av Tjenesten eller å integrere din bruk av Tjenesten med funksjonalitet som tilbys av tredjeparters sosiale nettverkstjenester som for eksempel Facebook og Twitter (“Sosiale medier”). Hvis du velger å bruke denne muligheten, for eksempel ved å koble din profil til en Facebook-konto, kan det bli mulig for allmennheten eller for andre brukere å se Viaplay-profilen din. Vi er ikke ansvarlige for innholdet når det er delt i Sosiale medier, og du bør lese gjennom de relevante brukervilkårene på de Sosiale medienes nettsteder.

Hvis du bruker Sosiale medier sammen med Tjenesten, godtar du at du ikke skal bruke den på noen måte som Vi anser for å være uakseptabel, slik som:

 • manglende respekt for, trakassering, mobbing, krenking, etterligning eller spamming av andre brukere;
 • offentliggjøring av noe som kan være støtende, misbrukende, krenkende, pornografisk eller uanstendig;
 • bruk til ulovlige, umoralske eller skadelige formål; eller
 • krenkelse av tredjeparters rettigheter

Lenker fra nettstedet vårt

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi kan derfor ikke påta Oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Dersom det oppstår en konflikt mellom Oss og brukeren, skal partene først prøve å løse konflikten i minnelighet. Hvis slik enighet ikke oppnås, her begge parter rett til å få den prøvet for norske domstoler, som skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slike tvister.

Endringer

Viaplay forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse vilkårene og betingelsene når som helst ved å endre informasjonen på Nettstedet.

Vi anbefaler at du jevnlig besøker Nettstedet for å holde deg oppdatert. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil du alltid få melding via e-post eller oppslag på Nettstedet minst 30 dager før endringen trer i kraft. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft så lenge endringen ikke ubestridt er til fordel for kunden, og så lenge Vi har fått melding om oppsigelsen i forkant. Hvis du ikke sier opp avtalen som beskrevet ovenfor, betyr dette at du har godtatt endringen.

Overdragelse

Avtalen er kun gyldig for enkeltbrukere. Du kan ikke overdra dine rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller noen deler av den til en tredjepart. Vi har rett til å overdra Våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene utgjør sammen med Våre Retningslinjer for personvern hele avtalen mellom deg og Oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige mellom deg og Oss.

Force majeure

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt på Nettstedet eller Tjenesten, eller for forsinkelser i overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, dersom slik manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt er resultatet av årsaker utenfor Vår rimelige kontroll.

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av Nettstedet, kan du kontakte support@viaplay.no.

 

Februar 2017